Loga

esfcr.cz MŠMT OP VK Pardubický kraj IRER VČG
Animace


Prezentace animačních programů

Udržitelnost byla v roce 2011 zajištěna prací pedagogů se žáky na školách, kteří využívali poznatky a zkušenosti z účasti na projektu.
Uvádíme zde některé konkrétní příklady:

„...díky principu prožitku, na kterém byl postaven projekt, díky množství nápadů, které byly nabídnuty zajímavou formou, se mi „zažily“ postupy používané během seminářů a dle potřeby se při mé práci výtvarného pedagoga se žáky nabízejí.“

Další pedagog pracoval se žáky, inspirován prací žáků pod vedením kolegyně Mgr. V. Hajnové, a vytvářeli se žáky 9. třídy empaketáž v dubnu 2011. Dále prováděli kašírování balonů (inspirace seminářem Mgr. E. Francové), rovněž s 9. třídou.

Jedna pedagožka využívala se žáky animační metody při práci jak v ZUŠ, tak i v ZŠ. Využívala hlavně práci s papírem (seminář Paed.Dr, Mgr. Š. Brejchy), malování bez štětce (seminář Mgr. E. Francové).
„...projekt mi rozšířil obzory především v oblasti podpory hravosti, fantazie a tvořivosti dětí.“

Mgr. Beranová navázala na práci, kterou se žáky realizovala během projektu a pokračuje v experimentování s chemií a fyzikálními jevy. Žáky velmi toto propojení zaujalo a vydatně je motivuje. Postupně přešli k experimentování s vlastnostmi kapalin, tvorby plísní, pohybu molekul, reakce kyselin a zásad, krystalizace. „
Žáci vytvářeli výtvarná díla jako např. „Humus pro mou květinku“, „Solné království“, apod.

Další pedagožka navázala na svůj předchozí projekt „Krajiny a příběhy“, realizovaný během projektu „Animace“ a se staršími žáky (SŠ) se posunula do multimediální výchovy.
Žáci vytváří prostorové makety krajin a do nich umísťují událost, zakreslí scénář, natočí, ozvučí a sestříhají krátký film.

Zkušenost další účastnice vzdělávacích modulů v projektu:
„... vzdělávací kurzy jsou pro mě příležitostí si zažít průběh výuky z druhé strany...inspirují mě náměty, které si přizpůsobuji svému stylu práce, nebo metody, postupy, kterými si svou praxi obohatím. ...
Konkrétně jsem využila způsoby práce s výtvarným dílem při semináři Mgr. M. Velíška, Ph.D.
...hodně podnětů jsem našla při semináři Š. Brejchy a práce V. Hajnové, kde oba pracovali se způsoby zobrazování lidské figury v moderním umění.
Chystám se v blízké době připravit metodickou řadu, kde by právě práce s lidskou figurou hrála hlavní roli. ....
Při modulu Š. Brejchy jsem si uvědomila i to, jak důležitá je logická provázanost jednotlivých metodických kroků a s jak jednoduchými prostředky se dá výtvarně pracovat, aniž by se ochudila obsahová stránka výuky.
... využívám rady Š. Brejchy pro práci s digitální fotografií,
... využívám postupy na smyslové vnímání světa z modulů E. Francové a Š. Zahálkové. ... „

Udržitelnost projektu Animace
Práce pedagožky ze školy pro žáky s kombinovaným postižením:
„Za hlavní přínos Animace považuji objevení vlastního tvůrčího přístupu ze zkušeností získaných z jednotlivých modulů Animace, tj. účasti na jednotlivých modulech.
... Ve své práci s žáky s kombinovaným postižením mě inspiroval první zážitkový modul: Zážitkové, animační metody pro práci se žáky na školách a EVVO (Vladimír Halada, Renáta Trčková). Zejména prvky environmentální výchovy jsem uplatnila při výuce. Konkrétně jsem se vydala s žáky do parku, kdy měli objevovat skryté pohádkové postavy, které ožívají v naší fantazii.
Ve své práci pracuji také s papírem, jehož netradičním pohledem na něj mě umožnil Šimon Brejcha ve druhém modulu: Papír a digitální fotografie. Zejména mě při práci s žáky obohatilo jeho pojetí papíru „Vnímat jinak“ (Papír jako prostředek pro vnímání jinými smysly - Zvuk).
Za velký přínos považuji účast na třetím modulu (M. Velíšek): Symbol (a znak) ve výtvarném umění. Pohled na výtvarné umění skrze objevování symbolů např. při práci s předlohou, hledání řádu, rytmu a kompozice ve výtvarném díle mě obohatilo. Zejména jsem ho uplatnila při tvorbě koláží, při rozkladu obrazu a následné spojování do celku, kdy cílem je vytvoření vlastní kompozice.
Z výsledných projektů Animace mě inspiroval projekt: „Černá a bílá“, realizovaný Danou Kaňkovou (ZUŠ Choceň). Ve výuce žáků jsem se rovněž jako Dana inspirovala obrazy Zdeňka Sýkory. Inspiroval mě projekt Hany Voříškové ze ZUŠ Choceň: Krajiny a příběhy, aj.
Věřím, že se budu zkušenostmi získanými z projektu Animace (Nová výuka metoda pro školy) inspirovat i v dalších letech.“

A ještě další zpráva o využití zkušeností z projektu:
„Projekt byl pro mou učitelskou práci zásadní. Nejenže mi potvrdil, že způsob, jakým vyučuji literaturu, hudební výchovu a mediální výchovu je dobrý, ale dal mi podněty k dalšímu rozvoji mé práce. Lektoři nám poskytli informace, zkušenosti a dobré rady, které jsem ve své další praxi využila. Nejvíce jsem ocenila a využila nápady Šimona Brejchy (práce s papírem a digitální fotografií). Jeho nápady jsem s pozitivními výsledky zkoušela zejména v hodinách mediální výchovy.
Stejně tak práce kolegů výtvarníků byly přínosem nejen pro můj pracovní, ale i osobní život. Projekt mně a žákům naší školy otevřel cestu do Východočeské galerie, kam jsme společně zavítali na animační program k výstavě díla Josefa Čapka.“

Z uvedeného je zřejmé, že pedagogové, kteří prošli vzdělávacími moduly, využívají ve výuce získané zkušenosti, nápady, inspirace. A tím se dostává užitku cílové skupině žáci.

V roce 2012 budou připraveny víkendové kurzy pro pedagogy od září.

Projekt Animace byl v roce 2009 zařazen do soutěže „Dobrá rada nad zlato“ vyhlašované Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.