Loga

esfcr.cz MŠMT OP VK Pardubický kraj IRER VČG
Animace

Animace a veřejný prostor

Cíl
Seznámení s možnostmi práce s veřejným prostorem a krajinou, kulturní ekologie, EVVO.

Průběh
Modul byl organizován v inspirativním přírodním prostředí Ondříkovic – Frýdštejn
ve dnech 23.-25.4.2010.

Program 1.den
Téma: paměť a domov
Cíl: subjektivní charakteristika domova, úvod do tématu paměti, paměť člověka, spojení se s daným místem.

Přednáška: animace a veřejný prostor
Cíl: představit téma veřejného prostoru a jeho šíři, uvést pojem do více kontextů.
Seznámení s pojmem „veřejný prostor“ a s různými pohledy na něj. Byla představena jeho komunitní funkce.

Program 2.den
Téma: genius loci, setkání s místem
Cíl: představit místo jako živou bytost, uvědomit si citlivost, s jakou je třeba do krajiny vstupovat.
Lektorka vysvětlila termín genius loci, genezi slova a představila autory, kteří se tématu genia loci věnovali a věnují.

Téma: genius loci, emocionální mapa
Cíl: představit možnosti mapování míst, symbolika barev, emotivní vnímání krajiny.
Na úvod byli účastníci opět seznámeni s nadcházejícím programem, který byl situován do exteriéru – do nedaleké přírodní lokality Drábovna. Zároveň jim bylo představeno téma mapování – z hlediska historických, geografických i uměleckých souvislostí.

Téma: urbanismus
Cíl: úvod do obecných témat urbanismu, rozlišení přístupů ve tvorbě měst, uvědomění si důležitosti koncepčního urbanistického řešení měst.
Lektor představil architektonický přístup k veřejnému prostoru a různé urbanistické principy vzniku měst. Na louce lektor v předstihu připravil tři půdorysy měst (v liniích – žlutým provázkem) a modely budov (z větších kartonových krabic).

Přednáška: umělec ve veřejném prostoru
Cíl: představit praktikujícího umělce, jehož zájmem je veřejný prostor, představit způsob umělcova uvažování a práce.
Přednáška představila lektorovy umělecké realizace a jeho osobní přístup k veřejnému prostoru. Po přednášce následovala debata na dané téma.

Téma: genius loci, emocionální mapa
Cíl: sdílet zkušenosti z vlastních prožitků, symbolika barev.
Program navazoval na dopolední činnost v oblasti Drábovny, kde si účastníci vytvářeli vlastní emocionální mapy místa.

Přednáška: kulturní ekologie a obytnost
Cíl: přiblížit další souvislosti spjaté s tématem krajiny, veřejného prostoru a EVVO.
Přednáška představila téma kulturní ekologie a obytnosti a autory, kteří se tímto tématem zabývají.

Program 3.den
Téma: zvuk a prostor
Cíl: upozornit na důležitou funkci zvuku v krajině a prostoru, na vnímání všemi smysly.
Cvičení zaměřené na poslechovost, slyšitelnost a zvukové mapování míst.

Téma: kontakt s místem
Cíl: společný zážitek, uvědomění si emocionální vazby na místo, rozloučení.
Závěrečný program zaměřený na kontakt s místem.

Domácí úkol:
Téma: subjektivní paměť
Cíl: uvědomění si vlastní paměti v souvislosti s pamětí místa.


Projekt Animace byl v roce 2009 zařazen do soutěže „Dobrá rada nad zlato“ vyhlašované Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Symbol ve výtvarném umění