Loga

esfcr.cz MŠMT OP VK Pardubický kraj IRER VČG
Animace


Symbol ve výtvarném umění Lektor: akad. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.

Cíl
Cesta od hledání a rozeznávání symbolů (demonstrováno na barokním zátiší), přes interpretace výtvarného díla na jejich pozadí, vizualizaci nejrůznějších obsahových rovin díla (paralela jako symbol) až k vytváření nových, vlastních symbolů - znaků.
Postmoderní používání výtvarného díla.

Průběh
Modul byl organizován v inspirativním přírodním prostředí Ondříkovic – Frýdštejn ve dnech 9.-11.4.2010.

Program 1.den
Účastníci modulu vytvořili v exteriéru společně instalaci – zátiší – z dovezených předmětů a potravin. Proměna zátiší působením povětrnostních vlivů, čas jako spolutvůrce. Konfrontace staticky vnímaného obrazu, předlohy s dynamickou realitou prostředí. Zátiší bylo v průběhu tří dnů fotograficky dokumentováno.

Úvodní přednáška: je obraz didaktickou pomůckou nebo otázkou čisté estetiky? Otázka hledání skrytých významů v obraze.

Projekce filmu Dívka s perlou jako iniciátor vizuální citlivosti.

Program 2.den
Lektor vymezil a definoval pojem symbol/znak. V rámci historického vývoje představil úlohu symbolu/znaku ve výtvarném umění. V rámci několika praktických cvičení účastníci pracovali s historickými předlohami. V postmoderním slova smyslu používali obrazové informace Paula Klee, Henriho Mattise a Georga Flegela. Hledali míru vypovídací schopnosti jednotlivostí bez vědomí souvislostí a znalosti celku.

Přednáška na téma symbol ve výtvarném umění, křesťanská ikonografie a renesanční emblematika a rozbor obrazu „Zátiší s kýtou a hlemýždi“ Georga Flegela uvedly několik konceptuálních cvičení na téma významové vrstvy uměleckého díla a výrazové prostředky jejich zachycení. Tak vznikla textová či hudební zátiší s odkazy na tvorbu např. Josepha Kosutha, Duchampovské variace ready-mades či pigmentové paralely „člověka sběrače“ k bohaté barokní barevnosti uvedeného zátiší s inspirací v tvorbě Miloše Šejna.

Přednáška potravní zvyklosti v Nizozemí 17. století daly nahlédnout pod povrch barokního zátiší z trochu jiných úhlů pohledu. Od dobových receptů, přes úlohu potravin v dobové poezii až ke klimatickým změnám v druhé polovině 17. století a jejich vlivu na pěstování plodin.

Program 3.den
Jednotlivé předměty v zátiší jako atributy vlastností, personifikace – cesta k zátiší jako autoportrétu. Subjektivní výpověď o autorovi pomocí pěti předmětů a jejich vzájemných prostorových vztahů. Účastníci vytvořili drobné instalace. Závěrečné hodnocení otevřelo možnost pro kresebné zachycení instalovaných zátiší, stylizaci předmětů do znaků, formálních symbolů a rozložení na jednotlivé tvary bez vztahových souvislostí. Vzniká abstraktní obraz, kruh se uzavírá – znovu hledáme míru vypovídací schopnosti jednotlivostí bez vědomí souvislostí a znalosti celku…

Rozebrání exteriérového zátiší, dokumentace třídenní degradace, působení klimatu. Konceptuální vyústění – kresba/záznam zátiší vnějším prostředím (kresba vlhkostí na podložku).


Projekt Animace byl v roce 2009 zařazen do soutěže „Dobrá rada nad zlato“ vyhlašované Národním vzdělávacím fondem, o.p.s.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Symbol ve výtvarném umění